Zakresem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa s¹ wszelkiego typu roboty ziemne Ransom

Zakresem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa s¹ wszelkiego typu roboty ziemne Ransom

log in
Zakresem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa s¹ wszelkiego typu roboty ziemne

Team info
DescriptionRozpoczynasz prace rozbiórkowe a potrzebujesz pomocy? Bardzo dobrze siê sk³ada, dlatego, ¿e nasza firma oferuje w³aœnie prace w tym temacie. Pracujemy na najnowszym sprzêcie i szczycimy siê dobr¹ opini¹ wœród klientów. Rozbiórka nie jest jedynym punktem naszej oferty.

Ponadto wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty ziemne. Co wiêcej prowadzimy sprzeda¿ kruszywa, a tak¿e oferujemy naszym odbiorcom toalety przenoœne najwy¿szej jakoœci. S¹ one zaprojektowane dla osób, które ceni¹ sobie wygodê w dowolnych warunkach.

http://budimaxkunicki.pl/oferta/prace-rozbiorkowe-bydgoszcz.html
Web sitehttp://budimaxkunicki.pl/oferta/prace-rozbiorkowe-bydgoszcz.html
Total credit0
Recent average credit0
Cross-project statsFree-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
CountryNone
TypeUniversity or department
Members
Founder price0hell
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)


Return to Quake-Catcher Network Continual (Taiwan) main page


Copyright © 2019 Stanford University
Generated 19 May 2019, 23:28:53 UTC